Vedtægter for Samsø Fitnesscenter

Her kan du læse foreningens vedtægter
Bliv medlemKøb gæstekort

Vedtægter

Her kan du læse Samsø Fitnesscenters vedtægter

§ 1 – Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Samsø Fitnesscenter.
Foreningen er hjemmehørende på Samsø, Samsø Kommune

§ 2 – Formål
Foreningens formål er via Fitnesscenter, motions- og kredsløbstræning samt indoor cycling, at fremme
den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, samt styrke det sociale netværk mellem øens borgere
på tværs af køn, alder og fysisk formåen, primært for personer over 15 år.

§ 3 – Instruktør
Alle instruktører i Samsø Fitnesscenter skal som minimum have gennemført en instruktøruddannelse, før man må instruere.

Alle instruktører skal underskrive kontrakt indeholdende bl.a. krav til instruktørtimer og bindings periode,
og straffeattest skal kunne forelægges på ledergruppens anmodning. Der indhentes børneattester på alle
instruktører. Der udarbejdes en uddannelsesplan forhver instruktør

§ 4 – Medlemskab
Som aktive medlemmer kan alle, der vedkender sig nærværende vedtægter, optages som medlem. Alle
medlemmer skal tilbydes individuel instruktion og træningsprogram ved start i foreningen.
Et fuldgyldigtmedlem er et medlem, som har min. 6 mdr. medlemskab.

§ 5 – Indmeldelse
Indmeldelse skal ske elektronisk eller skriftligt på indmeldelsesblanket til den instruktør, der er i
træningslokalet. Indmeldelse sker altid forud. Formedlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten
underskrives af forældre eller værge.

§ 6 – Kontingent
Kontingent for medlemmer fastsættes af ledergruppen
i Samsø Fitnesscentercenter, som ligeledes fastsætter opkrævningsform og betalingsbetingelser.

§ 7 – Udelukkelse og eksklusion
Som medlem af Samsø Fitnesscenter er misbrug og salg af stimulerende midler og anabolske steroider
eller anden form for doping forbudt, jfr. IOC’s dopingliste. Overtrædelse af dette forbud medfører
omgående bortvisning samt politianmeldelse.

Man er som medlem i Samsø Fitnesscenter underlagt Anti Doping Danmark til de enhver tid gældende
love og regler. Bliver et medlem udtaget til doping kontrol, og prøven er positiv tilbagebetales evt.
tilgodehavende kontingent ikke.

Et medlem kan af ledergruppen gives karantæne, såfremt vedkommendes opførsel strider mod Samsø
Fitnesscenter vedtægter, eller medlemmet skader foreningens omdømme. Der vil på generalforsamlingen
blive taget stilling til, om medlemmet skal ekskluderes fra foreningen. Det pågældende medlem har på
generalforsamlingen ret til at tale sin sag, inden en evt. beslutning om eksklusion foretages.

§ 8 – Ordinær generalforsamling / Årsmøde
Generalforsamlingen er Samsø Fitnesscenter øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Det reviderede regnskab fremlægges på general forsamlingen. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Adgang til generalforsamlingen har alle Samsø Fitnesscenter medlemmer, samt hvem ledergruppen
måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Personer under 15 år ved deres forældre.
Der kan stemmes ved personligt fremmøde og hvert medlem har 1 stemme.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden
(SamsøFitnesscenter.dk), eller på den måde ledergruppen finder det formålstjenstlig.
Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledergruppe for det kommende år, samt
forslag til revisorer. Ledergruppens forslag skal være kendt via foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til
ledergruppen senest 8 dage før generalforsamlingenafholdes.
De indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 9 – Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Ledelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Valg af 2 eller 3 medlemmer til ledergruppen
(2 medlemmer på valg i ulige år og 3 medlemmer på valg i lige år)
7. Valg af to suppleanter (på valg hvert år)
8. Valg af 2 revisorer (skiftevis på valg hvert andet år)
9. Eventuelt

§ 10 – Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning
kvalificeret majoritet, jfr. § 16 og § 17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jfr. § 8.
Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af ledergruppen, og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor ledergruppen fremsætter ønske herom.

Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødet, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 – Ledergruppe
Ledergruppen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer Samsø Fitnesscenter i alle forhold.
Ledergruppen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver/aktiviteter. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

I tilfælde af stemmelighed i ledergruppen har foreningsformanden 2 stemmer.
Ledergruppen med stemmeret består af 5 personer, heraf: en foreningsformand, en næstformand, en sekretær og to ledergruppemedlemmer.

Økonomiformand/kasserer kan vælges blandt ledergruppen eller uden for ledergruppen.
Ledergruppen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Der kan tilmed i perioder ved fx projektudførsler indgå flere i ledergruppen, hvis ledergruppen skønner dette nødvendigt, dog uden stemmeret.

Suppleanter indtræder for den resterende del af det afgåede bestyrelsesmedlems funktionsperiode.
Genvalg kan finde sted.

§ 13 – Tegningsret, hæftelser og ansvar
Ledergruppen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens
medlemmer er til stede. Over ledergruppens forhandlinger føres en protokol.
Ved økonomiske dispositioner, herunder køb over 15.000,- kr, salg og pantsætning af Samsø Fitnesscenter udstyr, skal dette godkendes af hele l edergruppen. Foreningen tegnes af foreningsformanden eller økonomiformanden.

Samsø Fitnesscenter medlemmer hæfter ikke personligt for de for Samsø Fitnesscenter indgåede
forpligtelser, for hvilke alene Samsø Fitnesscenter hæfter med dens respektive formue.
Samsø Fitnesscenter medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Samsø Fitnesscenter medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Ledergruppen er ansvarlig for foreningens økonomi, men hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 14 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomiformanden skal senest 14 dage før generalforsamlingen aflevere driftsregnskab og status for det
foregående år til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift,samt underskrift fra hele ledergruppen.

§ 15 – Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant, jfr. §9.
Revisorerne skal hvert år, efter regnskabsafslutningen, gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Revisionen er regnskabsmæssig revision samt lovmæssig revision, der
sørger for at reglerne inden for Folkeoplysningen overholdes. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 – Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling – almindelig eller ekstrao
rdinær – når mindst 2/3 af de fremmødte er for forslaget, og medlemmerne er gjort bekendt med ændringsforslagene.

§ 17 – Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

I tilfælde af opløsning skal de midler, der er tilstede, henstå i Samsø Kommune, indtil der igen opstår en
forening på Samsø med samme formål som Samsø Fitnesscenter.
Såfremt dette ikke sker inden for 5 år, skal midlerne anvendes til almennyttige idrætslige formål på Samsø.

Vedtægter godkendt på generalforsamling.
Vedtægter fra 18.01.2011 er ændret
Samsø, den 20. januar 2014